Vire espwa nan rezilta

Rapò chak trimès sou transfòmasyon lekòl piblik Providence yo

Depatman Edikasyon Rhode Island ak lekòl Providence yo, prezante yon rapò chak trimès sou travay nou pou reyalize chanjman transfòmasyon nan lekòl piblik Providence yo.

View Rapò chak trimès

Aprann sou pwogrè nou yo

Yon Rapò chak trimès sou pwogrè nou te fè yo.









Eksplore Plan nou an

Kominote angaje yo. Ekselans nan Aprantisaj. Talan nan klas mondyal la. Sistèm distri efikas. Sa a se plan nou an pou kreye yon sistèm klas mondyal ki prepare chak elèv pou yo reyisi.

Ki jan nou swiv pwogrè nou yo

Sivil, siveyans pwogrè ki baze sou inisyativ se yon pati nan angajman nou nan kominote Providence la.

Rete Enfòme ak Patisipe

Kolaborasyon ak angajman kominotè yo te, e yo pral kontinye, fondamantal nan aplikasyon plan nou an.