Vire Hope nan rezilta yo:

Yon Plan Aksyon Revokasyon pou Providence District School
Gouvènè Raimondo, Komisyonè Infante-Green, Turneround Superintendent Peters, ak ekip yo prezante plan kolaborasyon sa a pou chanjman transfòmasyon nan Providence lekòl piblik yo.

Aprann plis sou angajman nou yo

Yon mesaj nan men Komisyonè Infante-Green ak Sipèentandan Turnaround Peters elèv Providence, fanmi yo, ak tout kominote a.Eksplore Plan nou an

Kominote angaje yo. Ekselans nan Aprantisaj. Talan nan klas mondyal la. Sistèm distri efikas. Sa a se plan nou an pou kreye yon sistèm klas mondyal ki prepare chak elèv pou yo reyisi.

Swiv Pwogrè nou yo

Sivil, siveyans pwogrè ki baze sou inisyativ se yon pati nan angajman nou nan kominote Providence la.

Rete Enfòme ak Patisipe

Kolaborasyon ak angajman kominotè yo te, e yo pral kontinye, fondamantal nan aplikasyon plan nou an.