Rapò chak trimès sou transfòmasyon lekòl piblik Providence yo

Vire espwa nan rezilta

The Rhode Island Department of Education and Providence Schools, present a quarterly report on our work to achieve transformative change in the Providence Public Schools.

View Rapò chak trimès

Learn About Our Progress

A Quarterly Report about the progress we have made.Eksplore Plan nou an

Kominote angaje yo. Ekselans nan Aprantisaj. Talan nan klas mondyal la. Sistèm distri efikas. Sa a se plan nou an pou kreye yon sistèm klas mondyal ki prepare chak elèv pou yo reyisi.

How we track our progress

Sivil, siveyans pwogrè ki baze sou inisyativ se yon pati nan angajman nou nan kominote Providence la.

Rete Enfòme ak Patisipe

Kolaborasyon ak angajman kominotè yo te, e yo pral kontinye, fondamantal nan aplikasyon plan nou an.