Mesaj nou bay kominote a

Chè Kominote Providence,

Nan non ekip yo nan Depatman Edikasyon Rhode Island (RIDE) ak Distri lekòl piblik Providence (PPSD), nou eksprime rekonesans pwofon nou pou lafwa kominote a ak patenarya nan travay nou pou sèvi elèv yo ak fanmi yo nan Providence.

Pandan ane ki sot pase a, nou te kolektivman refize aksepte deseni yo nan atant ki ba pou elèv nou yo, ak olye mete devan yon vizyon de ekselans nou konnen elèv nou yo ka reyalize. Nou te fè yon efò concerté pou fè chanjman ki tou de reponn dirèkteman a demand kominote a epi ki chita nan sa nou konnen ki pral amelyore rezilta elèv yo. Rapò sa a esplike anpil nan travay sa a.

Nou konnen ke envestisman nan kourikoulòm, teknoloji, anplwaye pwofesyonèl, ak enstalasyon yo se blòk enpòtan nan chanjman ki dire lontan. Men, katalis pou chanjman sa a toujou ap ogmante atant pou tout moun ki gen yon poto nan lekòl Providence yo. Elèv nou yo ka fè pi plis. Pwofesè nou yo ka fè pi plis. Lidè lekòl nou yo ka fè pi plis. Ansanm, nou tout kapab - e nou dwe - fè plis pou delivre pwomès yo bay kominote nou an ak elèv nou yo.

Depi jou nou te kòmanse travay sa a -, 1 novanm 2019 - nou te defye tèt nou, ekip nou yo, ak vil nou yo ak eta a fè plis pou timoun nou yo, pou yo ka reyisi epi nou ka ofri yon egzanp pou tout nasyon an swiv . Nou gade pou pi devan pou yon kolaborasyon kontinyèl kòm PPSD transfòme an yon distri lekòl iben modèl ak atant segondè pou tout moun, bilding lekòl modèn, salklas ekipe ak zouti aprantisaj mond-klas, pwofesè ki byen prepare, ak fanmi yo konplètman angaje nan aprantisaj pitit yo.

Pandan tout ane difisil sa a, ewo nou yo te elèv Providence yo, fanmi yo, pwofesè nou yo, asistan pwofesè yo, ak tout sipòtè nou yo nan kominote a. Wòl kominote a, ki gen ladan travay devwe Konsèy Konsiltatif Paran an (PAC) ak manm Ekip Design Kominote nou an (CDT), te e ap rete esansyèl pou jwenn travay sa a sou tè a ak bati momantòm.

Nan 2020, nou te pwouve ke nou ka fè anyen nan travay ansanm. Nou gade pou pi devan pou fè menm plis nan ane kap vini yo.

Avèk anpil respè,

Angélica Infante-Green
Komisyonè Edikasyon Primè ak Segondè

Harrison Peters
Sipèentandan Deta Eta a