បង្វែរក្តីសង្ឃឹមទៅជាលទ្ធផល

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរសាលារៀនសាធារណៈផ្តល់ជូន

នាយកដ្ឋានអប់រំនិងសាលាប្រៃសណីយ៍កោះរ៉ូដបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសស្តីពីការងាររបស់យើងដើម្បីសម្រេចបាននូវការផ្លាស់ប្តូរផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសាលាសាធារណៈប្រៃដិន។

មើលរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស

ស្វែងយល់អំពីវឌ្ឍនភាពរបស់យើង

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសអំពីការរីកចម្រើនដែលយើងបានធ្វើ។

ស្វែងយល់ពីផែនការរបស់យើង

សហគមន៍ដែលចូលរួម។ ឧត្តមភាពក្នុងការរៀនសូត្រ។ ទេពកោសល្យលំដាប់ពិភពលោក។ ប្រព័ន្ធស្រុកមានប្រសិទ្ធិភាព។ នេះគឺជាផែនការរបស់យើងសម្រាប់បង្កើតប្រព័ន្ធសាលារៀនលំដាប់ពិភពលោកមួយដែលរៀបចំឱ្យសិស្សគ្រប់រូបទទួលជោគជ័យ។

របៀបដែលយើងតាមដានវឌ្ឍនភាពរបស់យើង

ការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពផ្អែកលើការផ្តួចផ្តើមគំនិតគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះសហគមន៍អ្នកផ្តល់សេវា។

រក្សាព័ត៌មាននិងការចូលរួម

ការសហការនិងការចូលរួមរបស់សហគមន៍គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអនុវត្តផែនការរបស់យើង។