វឌ្ឍនភាពរបស់យើង

លទ្ធផលចុងក្រោយរបស់យើង

អេសភីអេសត្រូវបានរចនាឡើងជាឯកសារការរស់នៅនិងធ្វើការដែលនឹងដើរតួនាទីជាមគ្គុទេសក៍ការអនុវត្តនៅគ្រប់ដំណើរការវិលវល់។

ទាំង PPSD និង RIDE នឹងចូលរួមក្នុងការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពដែលផ្អែកលើគំនិតផ្តួចផ្តើម។

បង្វែរក្តីសង្ឃឹមទៅជាលទ្ធផល: របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរសាលារៀនសាធារណៈ

រដូវក្តៅ 2022

 

TAP Benchmarks Summer 2022

1x មួយឆ្នាំ

បុគ្គលិក RIDE និង PPSD នឹងពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនិងវាយតម្លៃផែនការ

2x មួយឆ្នាំ

ការត្រួតពិនិត្យជាសាធារណៈជាផ្លូវការនៃការរីកចម្រើនរបស់ផែនការនឹងត្រូវបានបង្ហាញ

1x មួយឆ្នាំ

ក្រុមការងារ TAP នឹងពិនិត្យមើលគំនិតផ្តួចផ្តើមនៅឆ្នាំក្រោយនៅចុងបញ្ចប់នៃឆ្នាំសិក្សានីមួយៗ