វឌ្ឍនភាពរបស់យើង

លទ្ធផលពីត្រីមាសមុន

ទាំង PPSD និង RIDE នឹងចូលរួមក្នុងការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពដែលផ្អែកលើគំនិតផ្តួចផ្តើមយ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយយើងនឹងតាមដានការរីកចម្រើននោះនៅទីនេះ។

របាយការណ៍ដំបូងគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០ ។